De RVA komt niet tussen voor halve dagen.

De werknemer heeft recht op gewaarborgd dagloon op basis van artikel 27 WAO.

“Recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft de werknemer die [op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft], geschikt is om te werken en : 
 2. die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten.”  
 
De werknemer heeft recht op loon ten laste van de werkgever voor de volledige dag, omdat de werknemer in de namiddag niet verder kon blijven werken omwille van een oorzaak onafhankelijk van zijn wil.