Wat betreft tijdelijke werkloosheid om economische redenen werd op 17 maart jl. een intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. Deze werd afgesloten voor alle sectoren, zodat er geen apart sectoraal initiatief vereist is.
Deze cao opent enkel een recht voor zover aan een aantal andere voorwaarden voldaan is. Zo leest u op de site van de RVA:

‘Uw onderneming is in moeilijkheden ingevolge een daling van minimum 10% van de omzet (volgens de btw-aangifte), de productie of de bestellingen of ingevolge een graad van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek van minstens 10% of uw onderneming is door de minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.’

Of uw voorziening hieraan al dan niet voldoet, moet u bekijken op niveau van de voorziening, rekening houdend of het percentage van 10% dalende omzet gehaald wordt ten gevolge van de sluiting van bepaalde afdelingen en diensten. 

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht, heeft de RVA zijn richtlijnen zonet aangepast. Meer concreet werd volgende (voor onze sectoren zeer relevante) informatie toegevoegd aan de bestaande richtlijnen: 

‘Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht. Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privé-sector, kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht. Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht.
 Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.
 Kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht: titularissen van vrije beroepen (advocaten, boekhouders,...).’

De volledige versie van de richtlijnen momenteel beschikbaar op de website van de RVA en kan u terugvinden via deze link
Daarnaast heeft de RVA ook een FAQ met bijkomende informatie, maar deze wordt momenteel bijgewerkt, zodat hij tijdelijk niet beschikbaar is.

Het kabinet van Minister Muylle bevestigt dat de ministerraad van 20 maart de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bespreekt. Van zodra wij meer informatie hebben over de definitieve beslissing hieromtrent, brengen wij u hiervan op de hoogte. We benadrukken evenwel nogmaals dat eerst gezocht dient te worden naar andere mogelijke oplossingen en dat op tijdelijke werkloosheid slechts beroep gedaan wordt wanneer er echt geen enkele andere piste beschikbaar is.