1/ de werknemer wordt arbeidsongeschikt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid 

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Voor de arbeiders is dit uitdrukkelijk in artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaald. Deze bepaling wordt naar analogie ook op de bedienden toegepast. De betrokkene kan dus onmiddellijk aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van de mutualiteit. 
Merk op: Om effectief een ziekte uitkering te ontvangen, moet je werknemer een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds bezorgen. Voor meer info dient je werknemer contact op te nemen met de mutualiteit waar hij/zij aangesloten is.

Voorbeeld: De onderneming is gesloten wegens overmacht van 13 maart tot 5 april. De werknemer wordt ziek van 18 maart tot en met 24 maart. Voor de ziektedagen ontvangt de werknemer een uitkering van de mutualiteit. Voor de overige dagen dat de onderneming gesloten is wegens overmacht ontvangt de werknemer een uitkering tijdelijke werkloosheid overmacht.
Scenario 1 - je werknemer wordt ziek tijdens de periode van werkloosheid wegens overmacht.png 38.08 KB


 

2/ de werknemer was al arbeidsongeschikt voor de aanvang van de tijdelijke werkloosheid 

Indien de werknemer al arbeidsongeschikt is vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met daags vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van dat tijdvak van tijdelijke werkloosheid kan de betrokkene dan aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Voorbeeld: De werknemer is ziek van 20 februari tot 23 maart. De onderneming sluit wegens overmacht van 13 maart tot 5 april. Het RIZIV bevestigt daarmee dat een zieke bediende ziekte-uitkeringen krijgt vanaf de eerste dag werkloosheid wegens overmacht die tijdens de loonwaarborgperiode valt. De bediende heeft met andere woorden een gegarandeerd vervangingsinkomen. Niet onbelangrijk om mee in rekening te brengen.

 
3/  een werknemer wordt ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid en blijft ook na die periode van tijdelijke werkloosheid ziek

Voor de ziekte tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid heeft de werknemer geen recht op gewaarborgd loon van zijn of haar werkgever of een werkloosheidsuitkering. De werknemer zal een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangen. Als de werknemer ziek blijft na de periode van tijdelijke werkloosheid, heeft de werknemer nog recht op het resterende gewaarborgd loon als de periode voor gewaarborgd loon vanaf aanvang van de ziekte nog niet verstreken is.

Bijvoorbeeld 1

Onderneming vraagt tijdelijke werkloosheid overmacht aan vanaf 18/3/2020 en dit tot 5/4/2020. Een bediende is ziek vanaf woensdag 25/3/2020. Hij werkt doorgaans voltijds en dit op alle weekdagen.

Van 18/03/2020 tot en met 24/03/2020 zal de werknemer volledig op tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor een bediende geplaatst worden.

Vanaf 25/03/2020 tot en met 3/04/2020 ontvangt de werknemer een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Vanaf 6/04/2020 is de periode tijdelijke werkloosheid verstreken, maar is de werknemer nog steeds ziek. De periode gewaarborgd loon van een bediende loopt theoretisch tot en met 17/03/2020. De werknemer zal daarom van 6/04/2020 tot en met 17/04/2020 gewaarborgd loon wegens ziekte van zijn werkgever ontvangen. Vanaf 27/04/2020 zal de werknemer, bij verlenging van de ziekte, opnieuw op gewaarborgd loon van de mutualiteit kunnen rekenen.Opgelet ! 

Indien het gaat om een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid : geplande dagen tijdelijke werkloosheid worden afgewisseld met geplande arbeidsdagen.

Als de werknemer dan ziek is, ontvangt de werknemer op de geplande dagen tijdelijke werkloosheid een uitkering tlv zijn mutualiteit, maar op de geplande arbeidsdagen is de werkgever wel gewaarborgd loon verschuldigd.

Voorbeeld:

De onderneming roept ‘gedeeltelijke’ tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’ en plant 3 arbeidsdagen (op maandag, dinsdag en woensdag) en 2 dagen tijdelijke werkloosheid (op donderdag en vrijdag) en dit vanaf 13 maart tot 5 april. Een bediende is ziek van 23 maart tot en met 30 maart: