Er is een wettelijk kader (16 OKTOBER 2009. - Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie) voorzien, dat de Koning de bevoegdheid geeft om indien nodig personeel van ziekenhuizen, zorgverleners, zorgverstrekkers, instellingen en diensten op te vorderen. Een koninklijk besluit is nodig om dit wettelijk principe uit te voeren, dit is er voorlopig (nog) niet.

De verwijzing naar de sectorale opvorderingsprocedure, m.n. de beslissing van 12 juli 2010, is specifiek gericht op gevallen van staking of lock-out en kan strikt gezien niet toegepast worden in de huidige situatie.