Uiterlijk zeven dagen vóór de datum van herneming van de procedure sociale verkiezingen moet het overlegorgaan, of bij gebrek hieraan de werkgever, de werknemers in kennis stellen van:
 
  • de uitgestelde verkiezingsdatum;
  • de eventueel gewijzigde uurregeling;
  • de nieuwe kieskalender vanaf de nieuwe X+36.
 
Deze kennisgeving gebeurt via aanplakking van een modeldocument op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
De FOD WASO stelt een verplicht modeldocument ter beschikking op hun website: https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/modelformulieren
 
De werkgever kan deze aanplakking vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document. Dit kan op voorwaarde dat alle werknemers hier tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.
 
Op hetzelfde ogenblik moet de werkgever ook de vakbonden informeren. Hetzij op elektronische wijze via de webapplicatie van de FOD WASO, hetzij via verzending per post aan de zetel van deze vakorganisaties.
 
Is er nog geen overlegorgaan in de onderneming, dan moet de werkgever een afschrift overmaken aan de vakbondsafvaardiging.
  
Laatst aangepast op: 29/07/2020