Onder "vitale" sectoren wordt verstaan: de land-, tuin- en bosbouw. U kunt er ofwel rechtstreeks door een werkgever worden tewerkgesteld, ofwel als uitzendkracht.
De werkgever moet deze tewerkstelling aangeven in Dimona.
Hij zal een bepaalde kalenderperiode aangeven. Van het aantal dagen in die kalenderperiode worden de zondagen in mindering gebracht. Het resultaat is "X".

Als de werknemer als tijdelijk werkloze of SWT’er het werk hervat, verliest hij alle uitkeringen op de dagen van tewerkstelling bij de nieuwe werkgever. 

Als het gaat om een tewerkstelling in een "vitale" sector, dan wordt het aantal werkloosheidsuitkeringen slechts verminderd met een aantal uitkeringen gelijk aan X gedeeld door 4.
Het resultaat van de deling X/4 wordt als volgt afgerond:
- wanneer de decimale breuk van het bekomen resultaat minder dan 0,25 bedraagt, wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond;
- wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,25 zonder 0,75 te bereiken, wordt het resultaat naar 0,50 afgerond;
- wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,75, wordt het resultaat naar de hogere eenheid afgerond.

Dat afgeronde resultaat wordt afgetrokken van het aantal werkloosheidsuitkeringen in de maand.
Opgelet: deze regeling geldt slechts tijdens de maanden april en mei 2020.
Opgelet: deze regeling geldt niet voor gewone volledig werklozen, enkel voor tijdelijk werklozen en SWT'ers.

Voorbeeld: 
De tijdelijke werkloze hervat het werk in de tuinbouw. In Dimona wordt een tewerkstelling aangegeven van dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.
Deze periode dekt 11 kalenderdagen. Er ligt één zondag in, die trekken we af: 11 – 1 = 10.
Bijgevolg: X = 10 
Stel dat de werknemer in de maand mei 20,5 tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zou ontvangen.
X/4 = 10/4 = 2,5 
Het aantal uitkeringen wordt verminderd met 2,5. U ontvangt 20,5 – 2,5 = 18 uitkeringen.
Laatst aangepast op: 05/05/2020