Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitstel betaling RSZ-bijdrage omwille van zwaar verminderde economische activiteit is een daling van de aan de RSZ aangegeven loonmassa. Zie voor meer info in de digifaq: "Ik heb mijn onderneming niet volledig moeten sluiten, maar heb wel een zwaar verminderde economische activiteit. Kom ik ook in aanmerking voor uitstel betaling RSZ-bijdragen?".

Loonmassa wordt door RSZ als volgt gedefinieerd: een totaal van de aan RSZ aangegeven DmfA-bezoldigingscodes 1, 2, 5 en 6. Wat er wordt verstaan onder de verschillende bezoldigingscodes geven we hier verder aan:

Bezoldigingscode 1: Deze code duidt steeds bedragen aan die rechtstreeks verband houden met de tijdens het kwartaal geleverde prestaties.  De belangrijkste elementen zijn hier het gewone loon voor arbeid, overloon, gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval,…

Bezoldigingscode 2: Premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het aangiftekwartaal. De belangrijkste voorbeelden hierin zijn eindejaarspremies en anciënniteitspremies.

Bezoldigingscode 5: Premies toegekend ingevolge de beperking van de arbeidsprestaties in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arbeid. Het zijn de bedragen die worden toegekend aan werknemers die in het kader van wettelijke maatregelen tot herverdeling hun arbeidsprestaties beperken met overeenkomstig loonverlies. Het betreft hier enkel de collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek vóór 1 oktober 2001. De toegekende bedragen hebben tot doel het loonverlies t.o.v. de vroegere prestaties gedeeltelijk te compenseren.

Bezoldigingscode 6: vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn in de zin van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Belangrijkste voorbeeld: de vergoedingen voor inactiviteitsuren in de transportsector (de zgn. beschikbaarheidstijd)
Laatst aangepast op: 21/04/2020