Als werkgever heeft u in ieder geval de volgende wettelijke verplichtingen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van uw zwangere werkneemsters:

Elke werkgever is verplicht om in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsarts een risicoanalyse uit te voeren in zijn onderneming die betrekking heeft op alle risico’s die een invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van een zwangere werkneemster (of werkneemster die borstvoeding geeft), en op deze van haar (ongeboren) kind. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er voor bepaalde werkposten gezondheidsrisico’s bestaan, dan worden zij als risicoposten beschouwd en dan moet de werkgever preventiemaatregelen voorzien.

Als werkgever moet u ook de preventieadviseur-arbeidsarts op de hoogte brengen van de zwangerschap van de werkneemster. Zij zal vervolgens onderworpen worden aan een medisch onderzoek uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts indien uit de risicoanalyse blijkt dat de uitvoering van haar functie mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De preventieadviseur-arbeidsarts zal bij het maken van zijn beslissing steeds rekening houden met het type werk dat de zwangere werkneemster uitvoert en de risico’s van dit werk, de leeftijd van de doelgroep waarmee wordt gewerkt en de dienst of afdeling waarin men werkt. De arbeidsarts zal zijn beslissing nadien meedelen aan de werkgever en de werkneemster.

Op basis van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts en de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse zal de werkgever één van de volgende preventiemaatregelen moeten nemen ten aanzien van de zwangere werkneemster:

- een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden van de werkneemster;

- indien een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden niet mogelijk of niet haalbaar is, dan zorgt de werkgever ervoor dat de betrokken werkneemster andere in haar toestand toelaatbare arbeid kan verrichten;

- indien ook dit niet mogelijk is, dan wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst of dan wordt zij, indien zij werkt in statutair dienstverband, vrijgesteld van arbeid. In dat geval is er dus sprake van een werkverwijdering.

In sommige omstandigheden moet de werkgever echter onmiddellijk één van de drie bovenvermelde preventiemaatregelen nemen (dus vanaf het moment dat de werkneemster hem inlicht over haar zwangerschap). Dit is het geval wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat de werkneemster in haar functie wordt blootgesteld aan bepaalde gevaarlijke stoffen, activiteiten of arbeidsomstandigheden. Deze gevaarlijke stoffen, activiteiten en arbeidsomstandigheden staan opgesomd in de bijlage X.5-2 van de codex over het welzijn op het werk. Het Coronavirus “Covid-19” en het griepvirus (Influenza) zijn niet opgenomen in deze lijst.